9 Multiple Intelligence

“มนุษย์ทุกคนมีความฉลาดอยู่ในตัว แค่ความฉลาดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน” นี่คือสิ่งที่ ดร. โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ กล่าวเอาไว้ ดร.การ์ดเนอร์เชื่อว่าความฉลาด ของมนุษย์เรามีถึง 9 ด้านด้วยกัน วันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะ ว่าความฉลาดทั้ง 9 ด้านที่ว่านี่ มีอะไรบ้าง คุณแม่จะได้สังเกตลูกรักของเราว่ามีจุดแข็งด้านไหนเป็นพิเศษ จะได้ส่งเสริมได้ถูกต้อง เหมาะสมกับลูกของเรานะคะ

1. ความฉลาดด้านการใช้ภาษา (Linguistic intelligence)
ความสามารถใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆได้ดี รับรู้ เข้าใจ สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี
 
2. ความฉลาดด้านการใช้ตรรกะ (Logical-mathematic intelligence)
ความสามารถในการคิดแบบมตรรกะและเหตุผล คิดเชิงนามธรรม เก่งคณิตศาสตร์
 
3. ความฉลาดด้านการเห็นภาพ (Spatial intelligence)
ความสามารถสร้างภาพในจินตนาการ แล้วนำความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานได้ มีความไวต่อการรับรู้ในเรื่องทิศทาง
 
4. ความฉลาดด้านดนตรี (Musical intelligence)
ความสามารถในสุนทรียะทางดนตรี ทั้งฟัง รับรู จดจำ เนื้อร้อง ทำนอง จับจังหวะและ ถ่ายทอดออกมาได้อย่างชัดเจน
 
5. ความฉลาดด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily Kinesthetic Intelligence)
ความสามารถในการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว ว่องไว แข็งแรง ยืดหยุ่น และมีความไวทางประสาทสัมผัส
 
6. ความฉลาดด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Interpersonal Intelligence)
ความสามารถในการเข้าใจความคิด ความรู้สึกผู้อื่น และ ตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สร้างมิตรได้ง่าย เจรจาต่อรองเก่ง ลดความขัดแย้ง จูงใจผู้อื่นได้ดี
 
7. ความฉลาดในการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
ความสามารถในการ รู้จัก ตระหนักรู้เข้าใจตัวเอง ควบคุมการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม รู้เท่าทันอารมณ์ และ รู้จักตัวตนของตัวเองอย่างชัดเจน self control
 
8. ความฉลาดในการเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว (Naturalist Intelligence)
ความสามารถในการรู้จัก และเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฏการณ์ และการรังสรรค์ต่างๆ ของธรรมชาติ
 
9. ความฉลาดในการคิดใคร่ครวญ (Existential intelligence)
ความฉลาดในการคิด ตั้งคำถามกับตัวเองในเรื่องต่างๆ รวมถึงเรื่องที่มองไม่เห็น เรื่องเหนือจริงหรือ สิ่งลี้ลับ

ที่มา : http://taamkru.com/th/พหุปัญญา/