5 เหตุผลดีๆ ที่เด็กๆควรเล่นกลางเเจ้ง

มีงานวิจัยมากมายนะคะทบอกว่าเด็กๆยุคใหม่ใช้เวลาเล่นนอกบ้านกลางแจ้งน้อยลง วันนี้คินดี้จะมาชวนคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆออกมาเล่นนอกบ้านท่ามกลาง
ธรรมชาติกันคะ ไม่เพียงแค่เด็กๆจะอารมณ์ดีนะคะ การเล่นกลางแจ้งยังมีผลดีอย่างอื่นอีกมากมายค่ะ...
1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย : การที่เด็กๆได้เล่นและสมผสธรรมชาติอยู่เป็นประจำ จะทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี และลดโอกาสการเกิดภูมิแพ้ด้วยค่ะ
2. ออกกำลังกาย :การออกกลงกายแบบมความสขคอการออกกลงกายทดทสด เวลาเดกๆเลนกไดใชกลามเนอและพฒนาทกษะรางกายคะ
3. เสรมสรางจนตนาการ :
การเลนกลางแจงชวยสรางจนตนาการมากกวาเลนหนาจอนะคะ เพราะการเลนในธรรมชาต เดกๆจะคดคนวธเลนของเคาโดยใชสงรอบๆตว นอกจากสนกแลว
ยงปนการสรางจนตนาการแบบไรขดจกดดวยคะ
4. พฒนาทกษะการแกปญหาและความเปนผน :
การเลนกลางแจง โดยเฉพาะการเลนเปนกลม เดกๆจะไดเรยนรการวางแผน และมการแกปญหาทเกดขนจรง
5. พฒนาดานสมาธ :
การเลนกลางแจงตองใชทกษะรางกายทสมพนธกนทกสวนนะคะ และตองอาศยสมาธแมในกจกรรมเลกๆ
เชนการขจกรยานเปนตนคะ ทใหเดกๆไดพฒนาและมสมาธทยาวนานขนดวยคะ